ELS NOSTRES SERVEIS

Dret de família i de la persona

• Divorcis i separacions - judicials i notarials-.
• Modificació de la guarda i dels aliments.
• Reclamació de la pensió d’aliments i/o compensatòria.
• Reclamació d’incompliments de la potestat parental i de la guarda.
• Privació o suspensió de la potestat parental.
• Dissolució de condominis.
• Adopcions, acolliments i guardes de fet.
• Tuteles, curateles, assistències, poders preventius.

Dret de la Seguretat Social

• Reclamar grau de discapacitat.
• Reclamar pensió per incapacitat laboral.
• Reclamar prestació d´atur.
• Reclamar pensió de viduïtat.
• Reclamar pensió d’orfenesa.
• Reclamar pensió per fill a càrrec.
• Reclamar pensió de jubilació.
• Reclamar Renda Garantida de Ciutadania.

Dret d’herències

• Tramitar acceptació d’herències amb testament o sense.
• Reclamar legítima hereditària.

Dret laboral

• Reclamar indemnització per acomiadament.
• Defensar els drets dels treballadors en ERTO, ERO, concurs de creditors.
• Reclamar indemnització per accident de treball.
• Reclamar salaris deguts.
• Accions davant la modificació de les condicions laborals.
• Impugnar sancions.
• Tramitar la prestació del FOGASA.

Dret sobre violència masclista

• Assistència jurídica penal.
• Assistència jurídica civil.
• Reclamació d’indemnitzacions i ajudes socials.

Altres àrees del dret que treballem

• Impugnació de clàusules bancàries.
• Execucions hipotecàries.
• Qüestions arrendatàries: reclamació d’impagats i desnonaments.
• Alcoholèmies.
• Accidents de trànsit.
• Reclamacions de quantitat.
• Recórrer sancions administratives de trànsit.
• Penal.
• Defensa jurídica en la responsabilitat penal dels menors.

Scroll to top